Business Manager

CCF

Colwyn Bay Watersports is a new watersports centre in North Wales. We are looking for a business manager which is a new post created with financial support from the Coastal Communities Fund and ERDF. The role includes, but is not limited to

– Finance – Responsible with the Managing Director for the company’s finances. Preparing accounts, quarterly statements, VAT, corporation tax etc, Making decisions about pricing products, and working out strategy in terms of supporting successful work and curtailing or altering less financially successful initiatives.

– Presentation – In charge of the Colwyn Bay Watersports ‘brand.’ With the development manager ensuring all literature is up to date, well presented, and clear. Ensuring the centre is tidy, relevant information is to hand, and that staff is knowledgeable and helpful. Checking the website and social media is up to date and in keeping with the company ethos.

– Administration – Making sure that paperwork is completed properly is up to date and relevant. Redesigning forms where they could be more efficient, computerizing records/data capture where relevant or recording it on paper where the use of IT is inefficient.

– Bookings – In charge of all bookings relating to courses. Ensuring all pre-course information is received in a timely manner, is accurate, and contains all the required information. Making sure the payment system is effective and ensuring that all courses and products are paid for on time. Representing Colwyn Bay Watersports products to groups not managed by the development manager and tailoring products in consultation with the chief instructor where needed.

– Volunteers – Supporting the managing director in recruiting volunteers to support Colwyn Bay Watersports operations. Helping the chief instructor manage their development and training them to support operations in a customer facing role as their skills and knowledge develops.

– Customers and Feedback – Ensuring all Colwyn Bay Watersports customers are sold a product that suits them. Seeing that they have a rewarding and enjoyable time, and they favor us with their custom again. Gathering feedback from customers, and ensuring that lessons learned from their feedback are implemented to constantly improve our service and tuition.

Would suit a fairly recent graduate with some business or administration experience. Watersports knowledge and instructor qualifications would be useful but aren’t essential for the right candidate. This is an exciting role in a new company with the opportunity to shape the look and feel of the organization for years to come.

Reholwr Busnes

Mae Colwyn Bay Watersports yn ganolfan chwaraeon dŵr newydd yng Ngogledd Cymru. Rydym yn chwilio am reolwr busnes, mewn swydd newydd cafodd ei greu gyda chymorth y Gronfa Cymunedau’r Arfordir ar CDRE. Mae’r swyddogaeth yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig

 – Cyllid – Cyfrifol gyda’r Rheolwr-Gyfarwyddwr am gyllid y cwmni. Paratoi cyfrifau, cyfriflenni chwarterol, VAT, treth gorfforaeth ayyb., Dod i benderfyniadau ynglŷn â phris cynhyrchion, a gweithio ar strategaeth ynghylch cymhorthi waith llwyddiannus a chwtogi mentrau cyllid llai llwyddiannus

– Cyflwyniad – Yn gyfrifol am ‘brand’ Colwyn Bay Watersports. Gweithio gyda’r rheolwr datblygu er mwyn sicrhau bod llenyddiaeth yn gyfoes ac wedi’i gyflwyno’n glir. Sicrhau bod y ganolfan yn daclus, bod gwybodaeth berthnasol ar gael, a bod y staff yn ddealladwy a gynhaliol. Gwirio’r gwefan a sicrhau bod y cyfrwng cymdeithasol (Twitter, Facebook ayyb) yn gyfoes ac o fewn nodau’r cwmni.

– Gweinyddiaeth – Sicrhau bod y gwaith papur wedi’i gwblhau’n llawn, yn gyfoes, ac yn berthnasol. Ail-ddylunio ffurflenni lle mae modd gwella, cyfrifiaduro cofnodion/casglu data lle mae’n berthnasol, neu gofnodi ar bapur pryd mae cyfrifiaduro yn aneffeithlon.

– Bwciadau – Cyfrifol am fwciadau sy’n berthynol i gyrsiau. Sicrhau bod gwybodaeth cyn-cyrsiau yn cael ei dderbyn mewn amser, ei bod o’n gywir, ac wedi’i gwblhau gyda’r manylion llawn. Sicrhau bod y system talu yn effeithiol a bod y cyrsiau a chynhyrchion wedi’u talu ar amser.
Cynrychioli cynhyrchion Colwyn Bay Watersports i grwpiau lle nid yw’r rheolwr datblygu yn gyfrifol, ac addasu cynhyrchion gydag ymgynghoriadau’r prif hyfforddwr pryd bydd angen.

– Gwirfoddolwyr – Cefnogi’r Reholwr-Gyfarwyddwr gyda recriwtio gwirfoddolwyr i gymhorthi weithrediadau Colwyn Bay Watersports. Helpu’r prif hyfforddwr i reoli datblygiad y gwirfoddolwyr, a’u hyfforddi i gymhorthi weithrediadau mewn rôl blaen y cwmni wrth i’w sgiliau a’u gwybodaeth datblygu.
– Cwsmeriaid ac Adborth – Sicrhau bod cwsmeriaid yn prynu cynnyrch addas, ac yn cael amser hwylus, gyda’r gôl byddent yn ail-ddefnyddio’r cwmni. Casglu adborth o gwsmeriaid, a sicrhau bod unrhyw wers sy’n cael ei ddysgu o’r adborth yn cael ei weithredu er mwyn gwella gwasanaeth a hyfforddiant y cwmni’n barhaol.
Bydd y swydd yn addas ar gyfer person graddedig diweddar, sydd efo ychydig o brofiad busnes neu weinyddiaeth. Mae gwybodaeth chwaraeon dŵr a chymwysterau hyfforddi yn ddefnyddiol ond nid yn hanfodol i’r ymgeisydd gorau. Mae’r swydd yn un cynhyrfus mewn cwmni newydd, gyda’r cyfle i siapio naws a delwedd y sefydliad am flynyddoedd.  

  sportwalesWEFO CCF Cyfenter bigger CCBC Menter Mon Logo